Giới thiệu > Các phòng ban chuyên môn
pbcm-(1).jpg1. CƠ QUAN UỶ BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY KHỐI
- Về chức năng, nhiệm vụ:
          - Là Cơ quan Thường trực của Uỷ ban kiểm tra, điều hành hoạt động công tác kiểm tra giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ khối; Quy chế của Uỷ ban kiểm tra và theo chương trình, kế hoạch công tác quý, năm và đột xuất của Uỷ ban kiểm tra.
          - Tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ khối trong việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định và các văn bản hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; xây dựng triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch và hướng dẫn cấp uỷ TCCS đảng nắm vững nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, để thực hiện đúng theo quy định của Điều Lệ Đảng. Tăng cường chỉ đạo UBKT triển khai toàn diện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và nhiệm vụ cấp uỷ giao theo từng thời gian.
          - Chuẩn bị các văn bản, quyết định về lĩnh vực công tác kiểm tra, giám sát thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối ký, phối hợp các Ban, Bộ phận của Đảng uỷ, mở các lớp tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát.
          - Tổng hợp tình hình và lập báo cáo định kỳ, đột xuất và các báo cáo chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.
          - Thực hiện nhiệm vụ do Thường trực Đảng uỷ Khối giao.
  - Về tổ chức bộ máy, nhân sự.
Chủ nhiệm: Phan Văn Thiện - UVBTV Đảng ủy Khối
Phó Chủ nhiệm: ..................................................
 
2. BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI
 - Về chức năng, nhiệm vụ:
          Ban Tuyên giáo là Ban chuyên môn của Đảng uỷ có chức năng tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng uỷ thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng.
         - Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng uỷ khối về xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình triển khai học tập, quán triệt và thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ, của cấp trên.
          - Hướng dẫn, theo dõi các tổ chức cơ sở đảng việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tổng hợp báo cáo kịp thời tình hình thực hiện cho cấp uỷ chỉ đạo.
           Theo dõi nắm tình hình tư tưởng, đề xuất với Ban Thường vụ, BCH những biện pháp ngăn chặn kịp thời những biểu hiện nhận thức lệch lạc, để ổn định tư tưởng trong Đảng bộ.
          - Chuẩn bị các văn bản ở lĩnh vực Tuyên giáo, trình Thường trực Đảng uỷ xét duyệt phát hành.
          - Phối hợp với các ban, bộ phận của Đảng uỷ để tham mưu cấp uỷ mở các lớp: Bồi dưỡng nhận thức về đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp uỷ cơ sở, các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh theo đối tượng quy định và các lớp chuyên đề.
         - Thường xuyên báo cáo định kỳ và báo cáo các chuyên đề theo yêu cầu của cấp trên ở lĩnh vực công tác Tuyên giáo.
          - Hoàn thành các công việc khác do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng uỷ khối giao.
          - Về tổ chức bộ máy, nhân sự.
 Trưởng ban: Lê Văn Nam - UVBTV Đảng ủy Khối
          Phó Trưởng ban:  Nguyễn Thị Tuyết Hoa
         
3. VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY KHỐI
          - Về chức năng, nhiệm vụ:
        Có chức năng tham mưu, giúp việc cho Đảng uỷ, trực tiếp là giúp Bí thư, Phó Bí thư, tổ chức điều hành công việc hàng ngày của Đảng uỷ, đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, tài chính, phục vụ các hoạt động của cơ quan Đảng uỷ khối.
         -Tham mưu trong việc tổ chức làm việc, sự điều hành của cấp uỷ.
          - Giúp Thường trực Đảng uỷ xây dựng và theo dõi việc thực hiện các chương trình công tác toàn khoá, năm, quý, tháng, tuần của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ.
          - Tổng hợp tình hình của tổ chức cơ sở đảng, kịp thời báo cáo, đề xuất và thông tin với Thường trực Đảng uỷ về những vấn đề cần chỉ đạo cơ sở.
          - Theo dõi ghi biên bản và phục vụ các cuộc họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, họp giao ban, hội nghị của Đảng bộ.  Lập hồ sơ lưu trữ các cuộc hội nghị theo đúng quy định.
          - Tổng hợp tình hình tuần, thông qua Thường trực Đảng uỷ và phản ánh tình hình về Văn phòng Tỉnh uỷ theo quy định.
          - Dự thảo, chỉnh lý các văn bản của Đảng bộ; phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ phận làm tốt công tác phát hành các văn bản, đảm bảo chính xác, kịp thời đến cơ sở đảng.
          - Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ phận chuyên môn giúp Đảng uỷ tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quyết định Đảng uỷ đã ban hành. Phục vụ tốt các hội nghị, các lớp học, các cuộc họp khác của Đảng bộ.
          - Thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ: Công tác văn thư, lưu trữ; công tác quản lý tài chính, tài sản cơ quan đúng nội dung, nguyên tắc, thủ tục, chi tiêu tiết kiệm, không gây lãng phí công quỹ. Thực hiện chế độ tài chính công khai đúng quy định của Đảng và Nhà nước.
          - Phối hợp các ban, bộ phận trong cơ quan thường xuyên nhắc nhở CBCC chấp hành tốt nội quy làm việc; tổ chức công tác bảo vệ, công tác tự vệ và quân sự trong cơ quan; đôn đốc, theo dõi giờ làm việc của cán bộ trong cơ quan. Thực hiện công tác phục vụ, vệ sinh trong cơ quan.
 
          - Về tổ chức bộ máy, nhân sự.
          Chánh Văn phòng: Nguyễn Văn Hương - UVBCH Đảng bộ Khối
          Phó Chánh Văn phòng: Phạm Văn Quang
          Phó Chánh Văn phòng: Đặng Thị Thúy Ngân
          Nhân viên: Đàm Thị Như Xuyên
          Nhân viên: Hoàng Văn Hùng
          Nhân viên: Nguyễn Xuân Tuấn

4. CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH
            - Về chức năng, nhiệm vụ:
          - Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ lãnh đạo chỉ đạo tổ chức cơ sở đoàn thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đoàn và quy chế của Ban Chấp hành Đoàn KhốiDoanh nghiệp tỉnh.
           - Tổ chức quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng bộ đối với công tác Đoàn và phong trào Thanh niên, gắn với các nghị quyết chủ trương công tác của Đoàn cấp trên. Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất giữa cấp uỷ tổ chức cơ sở đảng với Ban Chấp hành Đoàn Khối trong việc quán triệt và thực hiện các nghị quyết của Đảng, của Đoàn ở các tổ chức cơ sở đoàn.
           - Trực tiếp chỉ đạo tổ chức cơ sở đoàn, tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn đảm bảo sự lãnh đạo, điều hành thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn và phong trào Thanh niên.
           - Tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối các văn bản chỉ đạo về công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong toàn Đảng bộ; thực hiện tốt các quy định của Đảng, Nhà nước và Thường trực Đảng uỷ Khối, về nguyên tắc thu, chi, quản lý sử dụng các nguồn tài chính từ ngân sách Nhà nước cấp, các nguồn tài chính, vật chất huy động của đoàn viên thanh niên, của các tổ chức, cá nhân đóng góp để phục vụ phong trào Đoàn Thanh niên.
          - Thực hiện một số công tác đột xuất do yêu cầu chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Khối giao.
          - Về tổ chức bộ máy, nhân sự.
          Bí thư Đoàn Khối: Bùi Duy Toàn - UVBCH Đảng bộ Khối
          Nhân viên: Đỗ Hồng Quân 

Other

Bản quyền

- Cơ quan: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: 40 Tăng Bạt Hổ, Tp Pleiku, Gia Lai
- Điện thoai: 02693.719444 - Fax:02693.719444 - Email:
- Người chịu trách nhiệm: Đ/c Dương Dã - Phó Bí thư Đảng ủy Khối
- Giấy phép số 12/GP-TTĐT, ngày 24/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.