Giới thiệu > Chức năng - nhiệm vụ

cnnv.jpg

Tham mưu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai lãnh đạo các TCCSĐ trong Khối thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng doanh nghiệp và đoàn thể trong doanh nghiệp vững mạnh; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề xuất với Tỉnh ủy về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp thuộc tỉnh.
Tham mưu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo tổ chức đảng, đảng viên thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh đảm bảo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo thực hiện công tác quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường trên địa bàn nơi doanh nghiệp đứng chân.
Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các TCCSĐ thực hiện đúng Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương về tổ chức sinh hoạt đảng.
Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm theo quy định của Điều lệ Đảng. Chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời tổ chức đảng, cán bộ và đảng viên có biểu hiện vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Lãnh đạo xây dựng các đoàn thể trong Khối vững mạnh, hoạt động đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệ của các đoàn thể. Lãnh đạo công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong doanh nghiệp, phát huy quyền làm chủ của người lao động các doanh nghiệp trong việc tự giác thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp.
sep-(2).png

Other

Bản quyền

- Cơ quan: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: 40 Tăng Bạt Hổ, Tp Pleiku, Gia Lai
- Điện thoai: 02693.719444 - Fax:02693.719444 - Email:
- Người chịu trách nhiệm: Đ/c Dương Dã - Phó Bí thư Đảng ủy Khối
- Giấy phép số 12/GP-TTĐT, ngày 24/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.