ĐOÀN ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH GIA LAI
Địa chỉ: 40 Tăng Bạt Hổ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 059 3
Fax: 059 3
Email: