Tin Tức > Hoạt động của Đảng bộ > ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ

ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

31/01/2019

Năm 2018 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV, Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ III; ngay từ đầu năm, Ủy ban Kiểm tra đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đảm bảo nội dung, tiêu chí, sát với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị; đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.
Đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tổ chức quán triệt các nội dung và những điểm mới về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng như: Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 “về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng”; Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTW, ngày 21/11/2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện một số điều trong Quy định số 30-QĐ/TW; Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị “về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm”; Quy định số 109-QĐ/TW, ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư “về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên cho các đồng chí là cấp ủy viên ở cơ sở.
Tính đến tháng 11 năm 2018, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đã thực hiện hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát đề ra trong năm. Trong đó, BTV kiểm tra 05 tổ chức đảng, 05 đảng viên (01 UV BCH Đảng bộ Khối) và giám sát 03 tổ chức đảng, 03 đảng viên; nội dung kiểm tra, giám sát: việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc xây dựng, thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020, việc xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm; việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên.
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy kiểm tra 01 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 02 tổ chức đảng; giám sát 02 tổ chức đảng, 02 đảng viên; nội dung kiểm tra, giám sát: Đối với kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm: tinh thần trách nhiệm của đảng viên trong việc kiểm tra, in, phát thẻ đảng viên; trong quan hệ vay, mượn tiền giữa cá nhân với cá nhân; việc dùng 02 thẻ đảng viên để vay tiền. Về nội dung kiểm tra, giám sát: Việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05; việc xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020; việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát; việc thu, chi tài chính đảng của Chi bộ.
Các cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở và UBKT các đảng ủy cơ sở kiểm tra, giám sát được 993/2.071 đảng viên. Trong đó: đảng viên được kiểm tra 496/2.071; đảng viên được giám sát 497/2.071. Đảng ủy, UBKT đảng ủy cơ sở giám sát thường xuyên được 29/145 chi bộ trực thuộc.
Nhờ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được tiến hành đồng bộ, chú trọng kiểm tra, giám sát những nhiệm vụ trọng tâm, dễ phát sinh tiêu cực, công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 của Đảng ủy, UBKT và các tổ chức đảng ở cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT đảng ủy cơ sở từng bước được nâng lên; cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở được kiện toàn, củng cố; các quy chế, quy định, chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, năm 2018 được rà soát bổ sung, sửa đổi kịp thời, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong doanh nghiệp.
Phát huy những kết quả đã đạt được năm qua, UBKT Đảng ủy đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; đồng thời xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 của UBKT Đảng ủy với mục tiêu: Thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát; trong đó giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm.
Kiểm tra, giám sát gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về “tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục quán triệt sâu sắc đến toàn thể cán bộ, đảng viên Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Quy định số 55-CT/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị “về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” góp phần xây dựng Đảng bộ Khối và tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

                                                                                                         Trần Thị Kiều - Chuyên viên UBKT Đảng ủy Khối.
 
TIN KHÁC
Tổ chức Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt I năm 2019 (25/02/2019)
Tổ chức Hội nghị báo cáo viên quý I năm 2019 (18/02/2019)
ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh (31/01/2019)
Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (24/01/2019)
Chăm lo thực hiện tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên (08/01/2019)
Triển khai công tác An sinh xã hội năm 2019 (05/01/2019)
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2018 (24/12/2018)
Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp làm việc với Chi ủy Chi bộ Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Tây Nguyên (06/12/2018)
HỌC TẬP QUÁN TRIỆT, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8, KHÓA XII CỦA ĐẢNG (03/12/2018)
Đảng ủy Khối và các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng thực hiện hiệu quả công tác An sinh xã hội năm 2018 (26/11/2018)
Chi bộ Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Gia Lai chú trọng công tác phát triển đảng viên (26/11/2018)
Phân đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng năm 2018 (15/11/2018)
Hoàn thành tốt công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, nghiệp vụ công tác đảng, công tác đoàn năm 2018 (13/11/2018)
Tổ chức hoạt động giao lưu về nguồn thăm Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong, huyện Kbang (22/10/2018)
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH GIA LAI CHÚC MỪNG NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13/10 (15/10/2018)
Khối Thi Đua Các Cơ Quan Đảng Tỉnh: Tổ Chức Chương Trình Về Nguồn (10/10/2018)
Khai mạc Lớp Đối tượng kết nạp Đảng đợt III năm 2018 (10/10/2018)
Trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình nghèo khó khăn về nhà ở tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai năm 2018 (03/10/2018)
Tổ chức Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt II năm 2018 (03/10/2018)
Trao nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách tại huyện Đak Đoa (17/09/2018)
Đảng ủy Khối chỉ đạo tích cực triển khai Kế họach An sinh xã hội năm 2018 (26/07/2018)
Nâng cao vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp (17/07/2018)
Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận (03/07/2018)
Tổ chức Lớp Đối tượng kết nạp Đảng đợt II năm 2018 (học ngoài giờ hành chính) (18/06/2018)
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh và những kết quả đạt được sau 2 năm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (01/06/2018)
Đảng ủy Khối Tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (22/05/2018)
Đẩy mạnh tuyên truyền về Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) (10/05/2018)
Khối thi đua các cơ quan đảng tỉnh tổ chức Hội thi các trò chơi dân gian năm 2018 (04/05/2018)
Công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị chuyên đề về củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân (19/04/2018)
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo tiến hành sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (19/04/2018)
Tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4, đợt I năm 2018 (17/04/2018)
Ký kết Chương trình phối hợp giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai (11/04/2018)
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 12, khóa III (11/04/2018)
Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai (06/04/2018)
Tổ chức Hội nghị báo cáo viên quý I năm 2018 (01/03/2018)
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2017 (23/01/2018)
Đảng ủy Khối chăm lo nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân (19/01/2018)
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp triển khai nhiệm vụ năm 2018 (18/01/2018)
Kết quả mười năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa X ) (16/01/2018)
Phải bỏ tư tưởng chờ địa phương, doanh nghiệp đến gặp mới xử lý (16/01/2018)
Đảng ủy Khối doanh nghiệp Gia Lai đồng hành cùng nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (15/01/2018)
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp qua 2 năm thực hiện chương trình An sinh xã hội (11/01/2018)

Other

Bản quyền

- Cơ quan: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: 40 Tăng Bạt Hổ, Tp Pleiku, Gia Lai
- Điện thoai: 02693.719444 - Fax:02693.719444 - Email:
- Người chịu trách nhiệm: Đ/c Dương Dã - Phó Bí thư Đảng ủy Khối
- Giấy phép số 12/GP-TTĐT, ngày 24/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.