Xây dựng Đảng > ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH CHÚ TRỌNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRONG C

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH CHÚ TRỌNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

03/10/2018

Trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, các doanh nghiệp có tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối quản lý đã không ngừng phát triển, đóng góp ngày càng lớn hơn vào sự đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kết quả, ngoài sự nỗ lực cố gắng của mỗi doanh nghiệp còn có sự đóng góp, lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Thực tế cho thấy, doanh nghiệp nào có tổ chức đảng thì các tổ chức đoàn thể hoạt động tốt hơn, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thuận lợi hơn, người lao động yên tâm, phấn khởi làm việc. Cấp ủy đảng cùng với các đoàn thể trong doanh nghiệp đã giúp ban lãnh đạo doanh nghiệp nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người lao động để kịp thời giải quyết những vướng mắc, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.
Nhận thức về sự cần thiết phải không ngừng chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp, thời gian qua Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng  trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; quan tâm đến công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ được giao… đã tạo được sự chuyển biến khá rõ nét. Đảng ủy Khối cùng với các cấp ủy đảng trực thuộc không ngừng đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, đưa hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả. Góp phần cùng lãnh đạo doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất – kinh doanh, củng cố khối đại đoàn kết, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong doanh nghiệp, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người sử dụng lao động và người lao động giúp doanh nghiệp phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng. Đa phần các tổ chức đảng, đoàn thể đã xác định được vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với chủ doanh nghiệp xây dựng quy chế phối hợp, quy chế làm việc; quan tâm công tác an sinh xã hội; giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của doanh nghiệp và giáo dục, bồi dưỡng quần chúng để phát triển đảng viên, đoàn viên mới được tăng cường, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
Bên cạnh những kết quả đạt được, vai trò của Đảng ủy Khối cũng như các tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp còn những hạn chế, yếu kém: Đảng ủy Khối tuy có nhiều nỗ lực cố gắng song vẫn chưa sâu sát cơ sở, một bộ phận cán bộ làm việc còn nặng thủ tục hành chính về công tác xây dựng Đảng; chưa thật sự là cầu nối giữa doanh nghiệp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành, vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp còn mờ nhạt, chưa tạo nên sự đột phá. Tổ chức đảng tại doanh nghiệp có nơi chưa thể hiện rõ vai trò hạt nhân chính trị; việc gắn kết với Đảng ủy Khối trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại doanh nghiệp chưa nhiều. Một số tổ chức cơ sở đảng, nhất là doanh nghiệp tư nhân còn lúng túng trong xác định nội dung và phương thức hoạt động. Việc xác định và thể hiện vai trò lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công tác cán bộ và mối quan hệ, phối hợp trong doanh nghiệp chưa được phát huy. Sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, nhất là cấp trên trực tiếp của cơ sở chưa thật sự sâu sát. Cấp ủy và cán bộ làm công tác xây dựng Đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp đều kiêm nhiệm. Điều kiện, phương tiện làm việc phục vụ cho hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể còn nhiều khó khăn; chế độ hội họp sinh hoạt đảng chủ yếu là ngoài giờ hành chính hoặc ngày nghỉ theo Luật Lao động quy định…
Những hạn chế, yếu kém trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác xây dựng Đảng của tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Để từng bước khắc phục và nâng cao vai trò của Đảng ủy Khối trong lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới phương thức hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp cần tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:
Một là, Tập trung triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; theo đó, tiếp tục nghiên cứu, tổ chức lại Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đảm bảo phù hợp với điều kiện mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động để từng bước hoàn thiện, phát huy vai trò, vị trí của mình đối với doanh nghiệp. Xem xét, rà soát, kiện toàn mô hình của hoạt động của cấp Đảng ủy Khối theo hướng chuyên sâu, tinh gọn, giảm biên chế và đầu mối tổ chức. Muốn vậy, Đảng ủy Khối phải luôn không ngừng sâu sát tổ chức đảng và doanh nghiệp trực thuộc; thật sự là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cấp chính quyền và các sở, ngành liên quan; luôn đồng hành với doanh nghiệp. Phải gắn các hoạt động của tổ chức đảng, các đoàn thể với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, qua đó không ngừng tăng năng suất lao động, sức cạnh tranh, thúc đẩy doanh nghiệp ngày càng phát triển. Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức đảng trong doanh nghiệp, cấp ủy cấp trên phải thường xuyên hướng dẫn tổ chức đảng trong doanh nghiệp không ngừng tự hoàn thiện mình thông qua tổ chức, thực hiện tốt quy định của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Gắn chặt nhiệm vụ xây dựng Đảng với nhiệm vụ lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh và chăm lo xây dựng doanh nghiệp ngày càng vững mạnh. Thường xuyên phân công cấp ủy các cấp dự sinh hoạt chi bộ để kịp thời phát huy ưu điểm, uốn nắn những sai sót trong khâu chuẩn bị nội dung, cách tiến hành sinh hoạt tại các chi bộ, góp phần làm cho các cuộc sinh hoạt chi bộ ngày càng có chất lượng hơn.
Hai là, Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong doanh nghiệp thông qua nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, đặc biệt là đồng chí bí thư cấp ủy phải là người có trình độ, năng lực, uy tín và phải là người nằm trong thành phần ban lãnh đạo của doanh nghiệp. Chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên và làm tốt công tác phát triển đảng viên. Mạnh dạn đổi mới hình thức và phương pháp sinh hoạt đảng cho phù hợp với điều kiện đặc thù sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, kỷ cương, củng cố sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng mà trước hết là trong cấp ủy, chi bộ và cán bộ, đảng viên, thực hiện đúng nguyên tắc sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình là nguyên tắc cơ bản trong sinh hoạt Đảng. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng rà soát, bổ sung quy chế làm việc, xác định rõ mối quan hệ công tác giữa bí thư cấp ủy với lãnh đạo doanh nghiệp và các đoàn thể. Tổ chức đảng cần tôn trọng, đảm bảo và tạo điều kiện để hội đồng quản trị, giám đốc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Những hoạt động và việc làm cụ thể của tổ chức đảng, các đoàn thể phải gắn bó với lợi ích chính đáng, hợp pháp của chủ doanh nghiệp và người lao động.
Ba là, Quan tâm đúng mức đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động, đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  theo tinh thần Chỉ thị 05 của Ban Bí thư Trung ương. Làm tốt công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Đảng ủy Khối cần tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác đảng; kịp thời nắm bắt dư luận, tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên, người lao động trong doanh nghiệp để định hướng, tháo gỡ những thắc mắc, đề xuất, kiến nghị nhằm tạo sự đồng thuận chung giữa người lao động và người sử dụng lao động vì mục tiêu là phát triển doanh nghiệp và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.
Bốn là, Từng bước thay đổi nhận thức của chủ doanh nghiệp và người lao động về vai trò, vị trí của Đảng ủy Khối và của tổ chức cơ sở đảng để xây dựng tổ chức đảng là hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp và đảng viên thực sự tiền phong gương mẫu là điểm tựa của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong mỗi phong trào thi đua yêu nước do tổ chức đảng, đoàn thể và doanh nghiệp phát động. Thông qua các phong trào từ thực tiễn ở cơ sở để phát hiện nhân tố tốt, điển hình để các đoàn thể giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; qua đó đẩy mạnh xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp.

                                                                                                                                                        Dương Dã
                                                                                                                            Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp
 

Other

Bản quyền

- Cơ quan: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: 40 Tăng Bạt Hổ, Tp Pleiku, Gia Lai
- Điện thoai: 02693.719444 - Fax:02693.719444 - Email:
- Người chịu trách nhiệm: Đ/c Dương Dã - Phó Bí thư Đảng ủy Khối
- Giấy phép số 12/GP-TTĐT, ngày 24/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.